Wednesday, July 20, 2005

تا آزادیت ما هم در بندیم

حسن زید ابادی دانشجوی سال آخر حقوق و سردبیر نشریه دانشجویی سخن تازه که در تجمع اعتراض به وضعیت اکبر گنجی بازداشت شده بود.امروز هشتمین روز بازداشت را پشت سر گذراند و این در حالیست که هنوز از محل دقیق بازداشت و یا اتهام وارده به او هیچ اطلاعی نداریم. اما شک نداریم که تنها جرم او دفاع از آزادی است. اینجا را بخوانید