Monday, April 18, 2005

با تحریریه وقایع اتفاقیه در سال روز انتشار -9

آرمن نرسسيان-فقط یک بهار
ويلا كاشي! 125- روزنامه وقايع اتفاقيه ساختمان قديمي و حياط وقايع را خيلي دوست داشتم، با آن بالكن هايي كه رو به حياط بودند. ما فقط يك بهار آنجا بوديم و همين. رزومه كاري ما دیگر پر شده از روزنامه ها يا سايت هايي! كه هر كدام حداكثر سه ماه دوام می آورند و نمي دانم اين خوب است يا بد. تنها همين!