Monday, April 18, 2005

با تحریریه وقایع اتفاقیه در سال روز انتشار-1

صالح صادقی:چيزي شبيه سوگواره
بعد از خدمت سربازي تنها مناسبت روز نيروي زميني ارتش بود كه 29 فروردين را خاص و به ياد ماندني مي كرد. روزي كه مي توانست حداقل 30، 40 روز قبل از خودش را به روزهاي سخت تمرينات فشرده و سنگين نظام جمع تبديل كند. اما وقوع يك اتفاق نه چندان معمولي است از 29 فروردين 83 به بعد خاطره روزهاي تلخ و شيرين خدمت را به مناسبت ها و روزهايي ديگر حواله مي دهد و جا را براي جشن تولد «وقايع اتفاقيه» باز مي كند. نو رسيده اي كه نارسيده؛ به خط پايان رسانده شد. و اصلا چگونه مي توان نام جشن بر اين سالگرد تولد گذاشت و در آن فعل ماضي به كار برد انگار كه داريم از وقايع اتفاقيه عهد قاجار حرف مي زنيم. درواقع اين روزها و از پس سال هاي آغشته به نام دوم خرداد شايد اگر از اهالي مطبوعات بخواهيم روز ميلاد وقايع اتفاقيه يا هر روزنامه توقيف شده ديگري را به ياد بياورند همان قدر عجيب باشد كه از مادري فقير با داشتن يك دوجين بچه قد و نيم قد بخواهيم روز تولد فلان بچه اش را كه در سال قحطي از دست داده به خاطر بياورد و برايش كيك تولد بپزد. اما اگر آن مادر تولد كودكش را كه از گرسنگي ورپريده به ياد نياورد به ياد آوردن وقايع اتفاقيه خيلي سخت نيست. همان كه خيلي جدي و مصمم و منظم آمده بود و تنها ادعايش اين بود كه مي خواست با «نرم خبر» سختي ها را نديده بگيرد و البته خوش باور نبود اما با همه نصيحت هايي كه به گوشش خوانده بودند و با تمام حجب و حيايي كه با پوشاندن كلمات و جملات در آن سوي به صفحاتش به خرج مي داد نتوانست آنقدر بدبين باشد كه بتواند باور كند فرجامش چيزي جز توقيف- آن هم به بهانه اي كه از زمان ميرزا تقي خان اميركبير تاكنون بي سابقه بوده است- نيست و اين واقعه اي از سلسله «وقايعي» است كه ممكن است هر روز هم «اتفاق» بيفتد. اميدوارم اين اشكال از من باشد كه در سالگرد انتشار وقايع اتفاقيه و به عنوان يكي از اهالي كاشي 125 شارع ويلا نزديك ترين و ماندگارترين يادم از آن يوميه طيبه همانا خاطره صلات ظهر يكي از روزهاي داغ تير 83 است كه زير تيغ آفتاب و در شرجي كلافه كننده يك شهر شمالي- كه قرار بود تعطيلاتم!! را در آنجا را بگذرانم- در به در به دنبال روزنامه مي گشتم و بالاخره يك نسخه آفتاب سوخته و چروكيده روزنامه «شرق» را روي پيشخوان دكه اي دورافتاده و كم گذر پيدا كردم و با خواندن مهمترين خبر آن به ضيافت تلخ و بي شكوه دوش آب سرد و تعطيلاتي بي پايان دعوت شدم. «ضيافت توقيف وقايع اتفاقيه».

2 نظر:

Anonymous 5 نوشته...

What can I say in addition on this post ? I think that you explained it very well! Would you be interested in a website about scommesse calcio ? Have a jump on it and look for something that you can be interested in! You'll find only scommesse calcio .

12:52 PM  
Anonymous 1 نوشته...

Congratulations Blogger for the post about this post . I wanted to know if you can put an eye on my new site that speaks about scommesse calcio and tell me what do you think about it. If you're interested in the scommesse calcio subject you cannot find anything better!

11:40 PM  

Post a Comment

خانه >>